Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Ιδιοκτήτη και Ενοικιαστή


19 Απριλίου 2020

Κατά τη διάρκεια μίσθωσης μιας κατοικίας, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Ποια είναι τα δικαιώματα ενοικιαστή; Τι πληρώνει ο ενοικιαστής και τι ο ιδιοκτήτης; Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ενοικιαστή και πότε απαιτείται αποζημίωση του ενοικιαστή από τον ιδιοκτήτη; 

Για την προστασία και των δύο μερών, ο Αστικός Κώδικας (άρθρα 574-618) αναφέρεται ρητά στις αρχές που χαρακτηρίζουν αυτή τη σχέση. H νομολογία των δικαστηρίων δημιουργεί νέα σημαντικά δεδομένα στο κομμάτι αυτό. Όπως σε όλες τις συναλλαγές, έτσι και στην ενοικίαση, υπάρχουν τόσο δικαιώματα ενοικιαστή όσο και υποχρεώσεις. Όλα αυτά διατυπώνονται με σαφήνεια και βασίζονται παράλληλα στην αρχή της καλής πίστης.

Χώρος γραφείου σε ενα ηλιολουστο διαμέρισμα με μπαλκόνι και θέα προς την Ακρόπολη.

Είναι προφανές ότι το δικαίωμα της μιας πλευράς συνιστά την ίδια στιγμή υποχρέωση της άλλης. Η καλή συνεργασία και η συνεννόηση στα όποια προβλήματα ανακύψουν, βοηθούν τη μισθωτική σχέση να διατηρήσει την ισορροπία της. Για λόγους πρακτικής χρησιμότητας έχεις τη δυνατότητα να ενημερωθείς συνοπτικά για τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

 

Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη

 • Παράδοση του ακινήτου σε κατάσταση τέτοια, ώστε να εκπληρώνει πλήρως το σκοπό χρήσης του. Για παράδειγμα, ο χώρος πρέπει να είναι άδειος από προσωπικά αντικείμενα, εκτός κι αν πρόκειται για μίσθωση επιπλωμένης κατοικίας
 • Παράδοση του χώρου την ημέρα που συμφωνήθηκε, χωρίς καθυστερήσεις 
 • Επισκευή ζημιών που δεν προκύπτουν από τη χρήση του ακινήτου από τον ενοικιαστή. Κάθε ζημιά που προκύπτει από τη συμφωνημένη χρήση βαρύνει τον ιδιοκτήτη
 • Αποζημίωση των εξόδων που έκανε ο ενοικιαστής, προκειμένου να είναι το ακίνητο λειτουργικό
 • Σεβασμός στην προσωπική ζωή του ενοικιαστή
 • Έγκαιρη προειδοποίηση του ενοικιαστή στην περίπτωση επίσκεψης του ιδιοκτήτη στο ακίνητο για τον έλεγχο της λειτουργικότητάς του
 • Ασφάλιση του ακινήτου για τυχόν φθορές που θα προκληθούν από τη μίσθωση
 • Σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός έκδοσης ΠΕΑ του ακινήτου

 

Υποχρεώσεις ενοικιαστή

 • Έγκαιρη καταβολή του ενοικίου, σύμφωνα με όσα έχουν συμφωνηθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Καταβολή του ενοικίου, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιεί το ακίνητο, για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο
 • Προσεκτική εξέταση του ακινήτου πριν υπογράψει τη συμφωνία με τον ιδιοκτήτη
 • Απόδοση του ακινήτου στη συμφωνηθείσα κατάσταση, όταν λήξει η μίσθωση
 • Σύμφωνη με το σκοπό του χρήση του ακινήτου
 • Σωστή μεταχείριση του ακινήτου κατά τρόπο που δεν θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα του ιδιοκτήτη. Σε αυτή την περίπτωση, τυχόν περιορισμοί και απαγορεύσεις πρέπει να έχουν συμφωνηθεί εξαρχής στο μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Κάλυψη ζημιών που έγιναν από αμέλεια του ενοικιαστή ή σκόπιμα, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μίσθωση
 • Τελική αποχώρηση από το ακίνητο μόνο όταν λήξει η νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι
 • Πληρωμή, όχι μόνο των ενοικίων, αλλά και των λογαριασμών κοινοχρήστων και κοινής ωφελείας που του αντιστοιχούν
 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς της πολυκατοικίας

 

Δικαιώματα ιδιοκτήτη

 • Είσπραξη των μισθωμάτων στον συμφωνημένο χρόνο
 • Καταγγελία της μίσθωσης, αν ο ενοικιαστής δεν τηρεί τους συμφωνηθέντες όρους και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του ιδιοκτήτη
 • Απαίτηση εγγύησης μισθωμάτων, σε περίπτωση ζημιών από τον ενοικιαστή ή πρόωρης αποχώρησής του από το μίσθιο
 • Παρακράτηση της εγγύησης, αν ο ενοικιαστής λήξει χωρίς προειδοποίηση, αναίτια και πρόωρα τη μίσθωση
 • Δικαίωμα περιοδικών ελέγχων της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, πάντα σε συνεννόηση με τον ενοικιαστή
 • Κατάσχεση των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων του ενοικιαστή, σε περίπτωση που εκείνος φύγει χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου να απαιτήσει την καταβολή των οφειλών

 

Δικαιώματα ενοικιαστή

 • Καταγγελία της μίσθωσης ή μη καταβολή ενοικίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γνώριζε τα ελαττώματα του ακινήτου πριν την εγκατάστασή του σε αυτό
 • Καταγγελία του ιδιοκτήτη και απαίτηση αποζημίωσης, αν είχαν συμφωνηθεί βελτιώσεις οι οποίες δεν έγιναν
 • Ανεμπόδιστη εγκατάστασή του στο ακίνητο, το διάστημα που έχει συμφωνηθεί
 • Αξίωση, από τους κληρονόμους, της διατήρησης της μίσθωσης με τους ισχύοντες όρους, σε περίπτωση που αποβιώσει ο ιδιοκτήτης
 • Επιστροφή της εγγύησης όταν λήξει η μίσθωση, αρκεί ο ενοικιαστής να παραδώσει το ακίνητο σε καλή κατάσταση και να έχει τηρήσει όλους τους όρους της συμφωνίας
 • Πρόωρη αποχώρηση από το μίσθιο, αν αποδείξει πως συντρέχει σπουδαίος λόγος της μετακίνησής του από αυτό
 • Απαίτηση αποζημίωσης, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης προφασιστεί ιδιόχρηση κατοικίας και του κάνει έξωση

 

Στην Blueground φροντίζουμε να μην σας απασχολούν ερωτήματα τύπου “τι πληρώνει ο ενοικιαστής και τι ο ιδιοκτήτης”. Φροντίζουμε εμείς για όλα. Σεβόμαστε τόσο τον ιδιοκτήτη που μας εμπιστεύεται το ακίνητό του όσο και τον ενοικιαστή με τον οποίο κάνουμε τη συμφωνία. Έτσι, μπορούμε να εγγυηθούμε σε κάθε ιδιοκτήτη ένα σταθερό, μηνιαίο εισόδημα και παράλληλα, να συμφωνήσουμε σε ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με τον ενοικιαστή.


Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία πλοήγησης με περιεχόμενο και διαφημίσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε κοινοποιούνται σε εξωτερικούς συνεργάτες για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Αποδέχομαι